Działka Sprzedaż: Skwierzynka
Cena 480 000 PLN
Powierzchnia 5887.00 m2

Dane ogólne

Powierzchnia dzialki 0.00
Gaz (Brak informacji)
Kanalizacja (Brak informacji)
Prąd
Szambo
Woda (Brak informacji)

Działka na 109/13 o pow. 5 887m2 obręb Skwierzynka. Ul. SIANOWSKA nr 2, gmina Sianów.
Działka przeznaczona w MPZP symbolem 45 MN i 46ZP.
Na działce został wybudowany budynek z przeznaczeniem administracyjno-biurowym o pow. ok. 250m2. Budynek można adaptować bądź zburzyć i od frontu zabudować działkę budynkiem mieszkalnym.

Działka znajduje się na końcu Skwierzynki po prawej stronie w pobliżu nowej drogi i zjazdu z nowopowstałej obwodnicy.

Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 44MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki urbanistyczne:
a) zabudowa wolnostojąca,
b) wysokość budynków nie więcej niż 8,00 m,
c) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,
d) dla budynków położonych na terenie elementarnym 44MN ustala się kolor dachów: czerwony, ciemnoczerwony lub brązowy,
e) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
f) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki nie więcej niż 30%,
g) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 50%,
h) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,
i) zakazuje się realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,
j) zakazuje się realizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały;
4) warunki w zakresie infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami § 26,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych, zgodnie z ustaleniami § 27,
c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych , w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami § 28, (zm. uchwałą Nr XIV/98/2019 z dn. 29 września 2019r.)
d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami § 29,
e) zapewnienie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami § 30;
5) ustalenia komunikacyjne:
a) dojazd do terenu elementarnego 44MN z drogi klasy dojazdowej 12KDD oraz drogi wewnętrznej 29KDW,
b) dojazd do terenu elementarnego 45MN z drogi klasy dojazdowej 11KDD oraz drogi wewnętrznej 31KDW.

§ 62. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 46ZP o powierzchni 0,4828 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej;
2) warunki urbanistyczne:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury parkowej, urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw,
b) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,
c) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
3) ograniczenia wynikające z obecności na terenie elementarnym strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
Uchwała nr XIV/98/2019 sianow.e-mapa.net/implementation/sianow/pln/pelna_tresc/080_ZM.pdf

Dojazd z drogi publicznej, bezpośrednio z ulicy Sianowskiej.

Media-woda, prąd, kanalizacja na działce.

Działka nieogrodzona.

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ. PREZENTACJA Z POŚREDNIKIEM.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo - licencja zaw.nr 3101.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC

Opiekun oferty

Studio Nieruchomości

Tel: 533 05 77 42, 533 92 55 66

biuro@studio-nieruchomosci.plDziałka Sprzedaż: Skwierzynka
Cena 480 000 PLN
Powierzchnia 5887.00 m2

Działka na 109/13 o pow. 5 887m2 obręb Skwierzynka. Ul. SIANOWSKA nr 2, gmina Sianów.
Działka przeznaczona w MPZP symbolem 45 MN i 46ZP.
Na działce został wybudowany budynek z przeznaczeniem administracyjno-biurowym o pow. ok. 250m2. Budynek można adaptować bądź zburzyć i od frontu zabudować działkę budynkiem mieszkalnym.

Działka znajduje się na końcu Skwierzynki po prawej stronie w pobliżu nowej drogi i zjazdu z nowopowstałej obwodnicy.

Dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu 44MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki urbanistyczne:
a) zabudowa wolnostojąca,
b) wysokość budynków nie więcej niż 8,00 m,
c) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-45°,
d) dla budynków położonych na terenie elementarnym 44MN ustala się kolor dachów: czerwony, ciemnoczerwony lub brązowy,
e) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
f) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki nie więcej niż 30%,
g) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 50%,
h) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,
i) zakazuje się realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,
j) zakazuje się realizacji wolnostojących nośników reklamowych;
3) ograniczenia wynikające z obecności na terenach elementarnych strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały;
4) warunki w zakresie infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami § 26,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych, zgodnie z ustaleniami § 27,
c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych , w tym z parkingów, zgodnie z ustaleniami § 28, (zm. uchwałą Nr XIV/98/2019 z dn. 29 września 2019r.)
d) zaopatrzenie w gaz, zgodnie z ustaleniami § 29,
e) zapewnienie potrzeb cieplnych, zgodnie z ustaleniami § 30;
5) ustalenia komunikacyjne:
a) dojazd do terenu elementarnego 44MN z drogi klasy dojazdowej 12KDD oraz drogi wewnętrznej 29KDW,
b) dojazd do terenu elementarnego 45MN z drogi klasy dojazdowej 11KDD oraz drogi wewnętrznej 31KDW.

§ 62. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 46ZP o powierzchni 0,4828 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej;
2) warunki urbanistyczne:
a) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury parkowej, urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw,
b) zakazuje się grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości wyższej niż 1,20 m,
c) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
3) ograniczenia wynikające z obecności na terenie elementarnym strefy "A" ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
Uchwała nr XIV/98/2019 sianow.e-mapa.net/implementation/sianow/pln/pelna_tresc/080_ZM.pdf

Dojazd z drogi publicznej, bezpośrednio z ulicy Sianowskiej.

Media-woda, prąd, kanalizacja na działce.

Działka nieogrodzona.

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ. PREZENTACJA Z POŚREDNIKIEM.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo - licencja zaw.nr 3101.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty określonej w art.66 KC